Күрсәткеч чыгуга караган мәгълүматлар

Татарстан Республикасы Мэдэният министрлыгы каршындагы трнын тарихи хэм мэдэни истэлеклэрен саклау хэм файдалануны дэулэти контрольлек иту Баш идарэсе ярдэмендэ нэшер ителэ.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЭДЭНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИЛЛИ КИТАПХАНЭСЕ

Мэгълумат-библиография булеге

ТАТАРСТАННЫН ТАРИХИ ХЭМ МЭДЭНИ ИСТЭЛЕКЛЭРЕ

Библиографик курсэткеч

КАЗАН "МИЛЛИ КИТАП" НЭШРИЯТЫ 2001

ББК 91.9 : 79.0

Т 23

Тозучелэре: В.С.Крышина, Э.В.Ямалутдинова, Г.Ф.Кочкарина.

Жаваплы мохэррире: Р.М.Вэлиев

Татарстаннын тарихи хэм мэдэни истэлеклэре: Библиографик курсэткеч / Татарстан Респ. мэдэният министрлыгы Татарстан Респ. Милли к-ханэсе, мэгъл.-библиогр.булеге; Тоз.: В.С.Крышина, Э.В. Ямалутдинова, Г.Ф.Кочкарина; Жав. мох-ре Р.М.Вэлиев. - Казан: Милли китап, 2001. - ____б.

Курсэткеч эувэлге СССР жирлегендэ 1767 елдан алып 1994 елга кадэр рус хэм татар теллэрендэ басылып чыккан, Татарстан Республикасынын археология, тарих хэм архитектура истэлеклэренэ багышланган топ эдэбиятны уз эченэ ала.

Басма тубэндэге белешмэ аппарат белэн тээмин ителгэн: исемнэр курсэткече, географик курсэткеч, археология истэлеклэреннен алфавитлы-предметлы курсэткече, тарих хэм архитектура истэлеклэренен алфавитлы-предметлы курсэткече, баш исем астында тасвирланган документларнын алфавит курсэткече, периодик хэм дэвамлы басмалар курсэткече.

Элеге басма гыйльми хезмэткэрлэргэ, тобэкне ойрэнучелэргэ, музейларда хэм китапханэлэрдэ эшлэучелэргэ, экскурсиялэр уткэручелэргэ, Татарстан мэдэниятен тагын да тирэнрэк хэм кинрэк белергэ омтылучыларнын хэммэсенэ файдалы булыр.


ISBN 5-88473-022-5 ©Татарстан Республикасынын Милли китапханэсе, 2001
©Татарстан Республикасынын Милли китапханэсе, 2001
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International